Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgång till data

Om data

Inom Naturdatavärdskapen har vi tagit fram en gemensam dataproduktspecifikation (DPS) för utdata, alltså data i det format som de tillgängliggörs av de tre datavärdarna. DPS:en beskriver bland annat innehållet och strukturen för dataprodukten, det vill säga den totala datamängden som ingår i Naturdatavärdskapen, samt vilka kvalitetskrav som finns på den. Innehåll och struktur framgår av den informationsutbytesmodell som presenteras i DPS:en. Observera att DPS:en i nuläget endast hanterar den sortens data som finns eller kan tänkas finnas i datamängder hos alla Naturdatavärdarna. Datamängder som tillgängliggörs av respektive datavärd kan därför innehålla data som inte nämns i DPS:en. Arbete pågår med att ta fram kompletterande DPS:er.

Den gemensamma DPS:en och tillhörande bilagor kan du ladda ner från Naturvårdsverkets webbplats. En länk dit hittar du i rutan överst i högerspalten på den här webbsidan.

Data som tillhandahålls inom datavärdskapet Naturdata: Fåglar och fjärilar har samlats in med syftet att kartlägga eventuella förändringar i populationsstorlek och utbredning av olika organismer, framförallt fåglar och fjärilar men även däggdjur och groddjur. Därför består data huvudsakligen av antal individer som observerats vid ett specifikt tillfälle på en specifik lokal. För vissa datamängder finns mer information såsom ålder, kön och beteende hos de observerade individerna, eller till exempel väderförhållandena vid inventeringstillfället.

Användargränssnitt

Genom att fylla i ett enkelt formulär kan du söka fram och ladda ner data utifrån dina önskemål. Du kan också ladda ner färdiga datapaket som innehåller alla data från specifika delprogram.

Formuläret för sökning och nedladdning (extern webbplats)
Utförliga instruktioner om hur du använder gränssnittet (pdf; 0.6MB; ny flik)

Öppet API (Application Programming Interface)

API:et är i grunden framtaget tillsammans med datavärdarna för Naturdata: Arter och Naturdata: Landskap, men är här anpassat för de specifika datamängder som hanteras inom vårt datavärdskap Naturdata: Fåglar och fjärilar.

Med hjälp av API:et kan du skörda data direkt från vår databas. API:et och dokumentation om API:et hittar du här (extern webbplats).

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som till exempel skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.

Begränsningar i data

Data om arter som är placerade i Artdatabankens skyddsklass 4 eller högre publiceras inte här. På Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) webbplats finns en genomgång av varför arter skyddsklassas och vad det innebär.

I vissa inventeringsprogram är den exakta platsen för en lokal skyddad och anges då med diffuserade koordinater.

Om du vill diskutera användning av skyddad data vänligen kontakta den person som är ansvarig för respektive datamängd. Emailadress till kontaktpersoner finns i tabellen på sidan Datamängder.

Hittar du inte det du letar efter?

Datavärden kan på förfrågan göra enklare eller mer komplicerade sammanställningar. Beroende på omfattning så kan detta medföra en kostnad. För hjälp och mer information kontakta oss gärna.